Obituaries

Obituaries » Lai (Vietnamese edition) N. Nguyen

Lai (Vietnamese edition) N. Nguyen

January 16, 1948 - April 12, 2017

Service Date: April 15, 2017

Cemetery McNulty Funeral Home

Obituary Viewed 1980 times
Print

Subscribe to updates for Lai (Vietnamese edition) Nguyen


Please choose your subscription settings below, you can unsubscribe through email at any time.


Email me when someone posts in the guestbook

Email me when an update is made to the obituary

Email me on the anniversary of passing

Subscription

Thay m?t gia ?ình chúng tôi xin trân tr?ng báo tin bu?n
  Bà Nguy?n Ng?cLài tên thánh Maria ?ã t? tr?n h??ng d??ng 71 tu?i   
Bà sinh ngày 16-01-1948 t?i Tân Hi?p SaDec Vi?t Nam bà là con c?a Ông  Nguy?n Van L?m và bà Tr?n th? C? .bà ??nh c? t?i Freeland ,PA n?m 1994 cùng gia ?ình em bà Xe Thi Pohida và các cháu   ,gia ?ình anh ch? Ông bà Xuân kiêm Nguy?n và các cháu .gia ?ình anh ch? Út v?n Tr?n và các cháu
Bà m?t ngày 12-04-2017 T?i Northern Nevada medical center ,Sparks. Bà là  tính ?? c?a nhà th? Saint Marry Byzantine church ,bà dành tr?n cu?c ??i mình cho gia ?ình ch?m sóc cháu lo cho th? h? sau c?a gia ?ình .
  ?ón bà v? v?i chúa có ba má bà và anh ch? g?m có :Nguy?n Th? T?i , Nguy?n Thanh Tân , Nguy?n v?n Lù , em r? Jonh J Pohida .
  Tang gia g?m anh r? U?t V?n Tr?n và các cháu .Ch?Xuân Kiêm Nguy?n   anh r? Bãy v?n Nguy?n và các cháu .Em Xe Thi Pohida và các cháu  ,em Nguy?n Ng?c thanh và các cháu và t?t c? cháu ch?c ? M? và Vi?t Nam
     Nguy?n h??ng h?n bà ???c nh?n h?ng ân Chúa trên cõi V?nh h?ng .

Search Obituaries